english version logo
Szukaj   


Ekologia ogólna

Prowadzący: prof. dr hab. Lech Stempniewicz, ćwiczenia: dr M.Goc, dr M. Skakuj, dr M. Ciechanowski, dr A. Zwolicki

Wymiar kursu: 30 godz. wykł./30 godz. ćwicz.
Kierunek i termin: biologia stacj. I stopień - II rok, semestr 3
                          biologia niestacj. II stopień - II rok, semestr 4
Punkty ETCS: 5
Forma zaliczenia: wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Treści kształcenia:
Wykład: Poziomy organizacji i zjawiska ekologiczne. Organizmy i środowisko (przegląd głównych czynników, tolerancja ekologiczna). Bioenergetyka ekologiczna. Organizacja na poziomie populacji (struktura przestrzenna, socjalna, płciowa, wiekowa, rozrodczość, śmiertelność). Organizacja na poziomie ekosystemu (struktura przestrzenna i nisza ekologiczna, interakcje międzygatunkowe, przekształcanie biotopu, bioróżnorodność).
Ćwiczenia: >>>

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienie współzależności między organizmem a środowiskiem, rozumienie podstawowych procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery

Podręczniki:
Krebs C. J. 1996. Ekologia – eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.
Odum E. P. 1977. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Pianka E. 1981. Ekologia ewolucyjna. PWN, Warszawa.
Ricklefs R. E. 1990. Ecology. Freeman, New York.
Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl