english version logo
Szukaj   


  PRACE DOKTORSKIE
 

Imię i Nazwisko

Tytuł

Rok

Promotor

 29. Izabela Kulaszewicz 
Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego, alczyka (Alle alle)

 2019 prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas
 28. Radosław Kozik Ekologia żerowania sieweczek w korycie Wisły 2018 prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 27.

Anna Buczma

 
Czynniki wpływające na straty w lęgach kormorana Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich
Factors affecting breeding losses of Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis and Grey Heron Ardea cinerea in Katy Rybackie colony

2017

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz, dr Michał Goc

 26.

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

Czynniki wpływające na występowanie i wielkość kolonii lęgowych oraz sukces lęgowy czapli siwej Ardea cinerea w Polsce

2016

dr hab. Dariusz Jakubas

 25. Liliana Keslinka
Prawdopodobieństwo występowania oraz hierarchizacja czynników środowiskowych i biotycznych kształtujących rozmieszczenie kolonii alczyka Alle alle na zachodnim Spitsbergenie 2016 Prof. dr hab. Lech Stempniewicz
 24.

Izabela Fischer


Zmienność składu chemicznego wydzieliny gruczołu kuprowego u mew (Laridae)

(Variability in chemical composition of preen waxes in Gulls (Laridae))

2015

Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

 23.

Patrycja Gogga

Leptyna jako potencjalny czynnik sygnalizujący wielkość zapasów tłuszczowych u migrujących ptaków

2015

Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

 22.

Dorota Kidawa

Odpowiedź ekologiczna, fizjologiczna i behawioralna alczyka Alle alle na zmienne warunki troficzne i środowiskowe w Arktyce

(Ecological, physiological and behavioural response of the Little Auk Alle alle to variable trophic and environmental conditions in the Arctic)

2014

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 21.

Lucyna Pilacka

Ekologia żerowania i tempo postembrionalnego rozwoju pisklat czajki (Vanellus vanellus) na nadrzecznych łąkach Prypeci.

2011

Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

 20.

Katarzyna Zmudczyńska

Porównanie oddziaływania kolonii ptaków rybożernych i planktonożernych na lądową część ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie.

2011

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 19.

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Inwestycje rodzicielskie samca i samicy u monogamicznego gatunku ptaka morskiego (alczyk Alle alle) w warunkach dnia polarnego.

2007

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 18.

Lech Iliszko

Wpływ kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo w Kątach Rybackich na ekosystem leśny.

2007

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 17.

Adrian Zwolicki

Ekologia żerowania bobra europejskiego Castor fiber L. w Borach Tucholskich.

2006

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 16.

Mateusz Ciechanowski

Struktura zespołu i dynamika aktywności nietoperzy (Chiroptera) w krajobrazie leśno-rolniczym północnej Polski.

2005

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 15.

Szymon Bzoma

Kormoran czarny Phalacrocorax carbo sinensis w systemie troficznym ekosystemu Zatoki Gdańskiej.

2004

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 14.

Piotr Kopciewicz

Sukces reprodukcyjny kormorana Phalacrocorax carbo i struktura kolonii w Kątach Rybackich.

2004

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 13.

Magdalena Remisiewicz

Model czasowo-przestrzenny jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) między rejonem Bałtyku a zimowiskami.

2003

Prof. dr hab. Przemysław Busse

 12.

Dariusz Jakubas

Czynniki wpływające na ekologię rozrodu czapli siwej Ardea cinerea L. - porównanie 4 kolonii lęgowych w północnej Polsce.

2003

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 11.

Tomasz Jarzembowski

Ekologia karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej.

2000

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 10.

Michał Malinga

Miejsce i rola mewy bladej Larus hyperboreus (Gunn.,1767) w strukturze troficznej i transporcie metali ciężkich w ekosystemie arktycznym.

1999

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 9.

Michał Skakuj

Strategia żerowania szlamika Limosa lapponica (L., 1758) w okresie zimowania w strefie umiarkowanej i zwrotnikowej.

1999

Prof. dr hab. Lech Stempniewicz

 8.

Włodzimierz Meissner

Zapasy tłuszczowe u biegusów zmiennych (Calidris alpina) podczas jesiennej wędrówki w rejonie Zatoki Gdańskiej.

1993

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 7.

Piotr Cempulik

Ekologiczne konsekwencje środowiskowego rozmieszczenia kokoszki wodnej Gallinula chloropus na Górnym Śląsku.

1991

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 6.

Beata Michno

Wędrówki polskiej gniazdowej populacji mewy śmieszki Larus ridibundus.

1990

Prof. dr hab. Maciej Gromadzki

 5.

Małgorzata Piotrowska

Ekologia populacji pierwiosnka Phyloscopus collybita Vieil. w zagospodarowanych borach i grądach Puszczy Białowieskiej.

1984

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 4.

Michał Goc

Ekologia gniazdowania perkoza dwuczubego Podiceps cristatus (L.) na jeziorze Drużno.

1982

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 3.

Lech Stempniewicz 

Badania nad biologią i ekologią traczyka lodowego Plautus alle L., w rejonie Hornsundu, południowo-zachodni Spitsbergen.

1978

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 2.

Wojciech Kania

Jesienna wędrówka zięby Fringilla coelebs L., przez polskie wybrzeże Bałtyku.

1975

Prof. dr hab. Stefan Strawiński

 1.

Stanisław Kuźniak

Badania ilościowe awifauny w rolniczym krajobrazie kulturowym Wielkopolski.

1973

Prof. dr hab. Stefan Strawiński  PRACE HABILITACYJNE

Imię i Nazwisko

Tytuł

Rok

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Strategie życiowe samców i samic morskiego gatunku ptaka, alczyka (Alle alle)

2015

 Dariusz Jakubas

Reakcje planktonożernych alczyków (Alle alle) na zmienne warunki oceanograficzne i klimatyczne w Arktyce

2012

Magdalena Remisiewicz

Plastyczność pierzenia się siewkowców (Charadrii) a strategia migracji i warunki siedliskowe na zimowiskach

2012

Włodzimierz Meissner

Strategie wędrówkowe siewkowców (Charadrii) na polskim pobrzeżu Bałtyku

2002

Lech Stempniewicz

Ptaki morskie w ekosystemie arktycznym

1991

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl