english version logo
Szukaj   


Granty europejskie:
•    Fronty oceaniczne i kolonijne ptaki morskie w warunkach długookresowych zmian klimatu w
      Arktyce (IPY)
•    Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce – związki
      między ficzycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich
      ptaków (ALKEKONGE)
•    Wykorzystywanie siedlisk przez nocka łydkowłosego Myotis dasycneme - słabo poznanego i  
      zagrożonego nietoperza związanego ze zbiornikami wodnymi (BCI)

Granty MNiSW:
•    Wpływ zmian klimatu na strukturę zooplanktonu, populacje planktonożernych i rybożernych
      ptaków morskich oraz funkcjonowanie arktycznego ekosystemu lądowego na Spitsbergenie
•    Wpływ kolonii ptaków morskich o odmiennej diecie na strukturę i funkcjonowanie tundry
      ornitogennej na Spitsbergenie - wykorzystanie metody stabilnych izotopów azotu i węgla

Granty BW:
•    Preferencje siedliskowe nietoperzy w strefie pobrzeży i pojezierzy Polski Północnej
•    Genetyczne i morfologiczne zróżnicowanie światowej populacji alczyka Alle alle

Realizowane prace doktorskie:
•    Porównanie oddziaływania kolonii ptaków rybożernych i planktonożernych na lądową część
     ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie
•    Porównanie oddzialywania kolonijnych ptaków i ssaków morskich na funkcjonowanie
      lądowej części ekosystemów polarnych w Arktyce i Antarktyce

Realizowane prace magisterskie:
•    Skład gatunkowy, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe nietoperzy (Chiroptera) na
      Półwyspie Helskim.
•    Rozwój postembrionalny piskląt alczyka Alle alle na Spitsbergenie.
•    Skład gatunkowy, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe nietoperzy (Chiroptera) na
      Żuławach Wiślanych.
•    Awifauna szuwaru ziołoroślowego w rezerwacie Jezioro Drużno.
•    Behawior rozrodczy foki szarej (Halichoerus grypus) w warunkach hodowlanych.
•    Ekologia lęgowa czapli siwej (Ardea cinerea) w kolonii w Mostach.
•    Skład gatunkowy i aktywność nietoperzy (Chiroptera) w wybranych biotopach rezerwatu"
      Jezioro Drużno"
•    Międzypłciowe porównanie parametrów hematologicznych w okresie rozrodczym u wybranych
     gatunków ptaków.
•    Struktura wiekowo-płciowa migrujących rokitniczek w rezerwacie Jezioro Drużno.
•    Struktura wiekowo-płciowa migrujących trzcinniczków w rezerwacie Jezioro Drużno.
•    Rozmieszczenie nietoperzy w Lasach Oliwskich.
•    Rozwój postembrionalny samców i samic alczyka (Alle alle) z kolonii lęgowej w Hornsundzi
     (południowy Spitsbergen).
•    Dynamika liczebności, wykorzystanie kryjówki i skład pokarmu nocka dużego (Myotis mytis)
      z kolonii rozrodczej w Wejherowie.
•    Dobowy rytm aktywności alczyków Alle alle w kolonii lęgowej w Magdalenefjorden (północny
     Spitsbergen).
•    Ilość i jakość pokarmu oraz częstość jego dostarczania pisklętom przez samce i samice
      alczyka Alle alle z kolonii lęgowej w Magdalenefjorden (NW Spitsbergen)

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl