english version logo
Szukaj   


Metody statystyczne w biologii

Prowadzący: wykład - Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, ćwiczenia - doktoranci KEiZK

Wymiar kursu: 30 godz. wykł.(obligatoryjnie), 30 godz. ćwicz.
Kierunek i termin: biologia stacj. i niestacj. II stopień - I rok, semestr 1
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 5


Treści kształcenia: Rola statystyki jako narzędzia badawczego w naukach przyrodniczych. Typy pomiarów w biologii. Populacje i próby oraz zasady planowania eksperymentów badawczych. Miary tendencji centralnej i rozproszenia oraz przedziały ufności. Rozkład normalny i dwumianowy. Testowanie hipotez statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne. Testy dla prób zależnych i niezależnych. Jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) z układami czynnikowymi i hierarchicznymi. Analiza kowariancji (ANCOVA). Analiza frekwencji. Badanie związku między zmiennymi: efekty ustalone i losowe. Parametryczne i nieparametryczne współczynniki korelacji. Analiza regresji. Stosowanie różnych typów wykresów przy prezentacji wyników.
Zobacz zakres programowy >>

Umiejętności i kompetencje: Umiejętność prawidłowego zaplanowania eksperymentu oraz doboru i stosowania różnych metod analizy statystycznej. Praktyczne posługiwanie się programem Statistica.Opis wszystkich ćwiczeń wraz z przykładami znajduje się w skrypcie
"Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu Metody statystyczne w biologii" autorstwa Prof. Włodzimierza Meissnera.

UWAGA! Errata do pierwszego wydania książki (pdf)Literatura:

•    Ferguson G.A., Takane Y. 2008. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wyd. III.
     Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•    Łomnicki A. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III. Wydawnictwo
     Naukowe PWN, Warszawa.
•    Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na
     przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. StatSoft Polska, Kraków.
•    Stanisz A. 2007.Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na
     przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft Polska, Kraków.
•    Watała C. 2002. Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej
     w naukach biomedycznych. Alfa-medica press, Bielsko-Biała.
•    Zar J.H. 1996. Biostatistical Analysis. 3rd ed. Prentice-Hall. London.
•    Zieliński T. 1999. Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki. StatSoft Polska,  
     Kraków.

Ważniejsze wzory i matariały dodatkowe:

   Diagram do analizy typu rozmieszczenia >>
   Mediana - wzór interpolacyjny
>>
   Pierwszy i trzeci kwartyl - wzór interpolacyjny >>
   Rozkład wartości statystyki Durbina-Watsona >>
   Średnia arytmetyczna ważona >>
   Wskaźnik różnorodności biologicznej >>
   Współczynnik zmienności >>


Pliki do wykonania ćwiczeń:

Wszystkie pliki w formacie Excel 2007 zip

Wszystkie pliki w formacie Statistica zip


Udostępnione tutaj przykładowe pliki z danymi nie zawierają oryginalnych danych zebranych podczas badań. W większpści przypadków zostały one przekształcone na potrzeby ćwiczeń z przedmiotu METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII.

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl