english version logo
Szukaj   


STATYSTYKA OPISOWA 
Typy pomiarów i rodzaje cech
    Skala nominalna
    Skala porządkowa
    Skala inerwałowa i ilorazowa
Populacja i próba
Statystyki i parametry
Dobór elementów do próby
Zaokrąglanie liczb
Centralne miary położenia
    Modalna
    Średnia arytmetyczna
    Mediana i inne kwartyle
Miary rozproszenia
    Rozstęp
    Odchylenie ćwiartkowe
    Wariancja i odchylenie standardowe
Współczynnik zmienności
Wskaźnik różnorodności biologicznej
Miary skośności i spłaszczenia rozkładu

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

Rozkład normalny
Standaryzacja pomiarów
Poziom istotności
Hipotezy statystyczne
Rodzaje testów statytstycznych
    Testy parametryczne i testy nieparametryczne
    Testy dla prób niezaleznych i testy dla prób zależnych
    Testy jednostronne i testy dwustronne
Ocena zgodności z rozkładem normalym
Testy parametryczne dla dwóch prób niezależnych
    Test t-Studenta
    Test Cochrana-Coxa
    Test dla dwóch współczynników zmienności
    Test dla dwóch wskaźników różnorodności (test Hutchesona)
Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych
    Test mediany dla dwóch prób
    Test serii Walda-Wolfowitza
    Test Manna-Whitneya
    Test Kołmogorowa-Smirnowa
Testy parametryczne dla dwóch prób niezależnych
    Test t-Studenta dla par wiązanych
Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych
    Test Wilcoxona
    Test znaków
Testowanie hipotez dotyczących wielu prób
    Porównania wielokrotne zaplanowane
        Metody Dunn-Sidáka i Bonferroniego
    Analiza wariancji (ANOVA)
        Ograniczenia w stosowaniu ANOVA
        Testy post-hoc
        Porównanie z grupą kontrolną
        Wieloczynnikowa analiza wariancji
    Test Kruskala-Wallisa
        Porówania post-hoc (test Dunna)
        Test mediany dla wielu prób
        Test Friedmana
Korelacja i regresja
    Typy związków między zmiennymi
    Siła związku
        Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
        Porównanie wartości dwóch współczynników korelacji Pearsona
    Nieparametryczne współczynniki korelacji
        Współczynnik korelacji Spearmana
    Współczynnik tau Kendalla
    Współczynnik Gamma
    Korelacja wielokrotna
        Współczynnik korelacji wielokrotnej
        Współczynnik zgodności Kendalla
    Korelacja cząstkowa
Kształt związku
    Związki jednostronne i dwustronne
    Regresja prostoliniowa
    Regresja wielokrotna
    Założenia analizy regresji
        Analiza reszt
        Autokorelacja reszt (test Durbina-Watsona)
        Homoscedastyczność
        Współliniowość zmiennych niezależnych
    Obserwacje nietypowe w analizie regresji
    Związki pozorne
Analiza frekwencji
    Testy zgodności
    Testy niezależności
    Założenia testu chi-kwadrat
    Siła związku
        Współczynnik fi
        Współczynnik korelacji tetrachorycznej
        Współczynnik V Cramera
        Współczynnik kontyngencji
    Test dokładny Fishera
    Test McNemara (test istotności zmian)
    Test Q Cochrana

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl